Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
1. Opdrachtnemer: HUS Oldenzaal, KvK: 73943606
2. Opdrachtgever: Eigenaar van de hond(en)
3. Opdracht: Het uitlaten van de hond(en) van de opdrachtgever door de opdrachtnemer
4. Inschrijfformulier: Overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, waarbij de
opdrachtnemer de hond van de opdrachtgever op de afgesproken dag(en) uitlaat tegen een door
de opdrachtgever te betalen prijs 5. Hond: Hond(en) van de opdrachtgever welke door de
opdrachtnemer uitgelaten worden.

Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tussen de opdrachtgever en de
opdrachtnemer, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene
voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd
en ondertekend is door zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer.
2. Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de
prijsopgaven te veranderen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en
prijsopgaven, mits daarvan schriftelijk mededeling is gedaan aan de opdrachtgever, geen
aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.
3. Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor om de hond op grond van atypisch of
probleemgevend gedrag te weigeren.
4. De hond dient de basis van de gehoorzaamheidscommando’s (“Hier”, “Zit”, “Af” )
te kennen en deze ook te gehoorzamen. Tevens dient de hond sociaal te zijn in de omgang met
soortgenoten en mensen. 
5. De hond krijgt op de afgesproken uitlaatdag(en) een goed sluitende halsband van
opdrachtnemer; hieraan is een penning met de naam en het telefoonnummer van de
opdrachtnemer bevestigt.
6. Loopse teven en honden die nog geen 7 maanden oud zijn, kunnen niet mee met de groep.
U kunt wel gebruik maken van een individuele wandeling, als de planning dat toelaat.

Artikel 3 – Gezondheid
1. De hond dient ingeënt te zijn met minimaal de jaarlijkse cocktailenting alsmede inenting tegen
kennelhoest. Hiervan dient opdrachtgever een inentingsbewijs te kunnen overleggen. Deze
inentingen dienen niet ouder te zijn dan een jaar. Deze inentingen dienen ieder jaar opnieuw te
gebeuren. Tevens dient de hond vrij te zijn van luizen, oormijt, teken, vlooien en wormen.
Bij voorkeur zorg ik voor de behandeling van uw hond waaruit u een keuze heeft tussen een
drietal veilige middelen te weten: Nexgard (een smakelijke kauwtablet), Advantix pipet of 
Saresta halsband. Deze middelen worden geadviseerd door mijn eigen dierenarts. De prijs
zal ik zonder winstoogmerk aan u doorbelasten. 
2. De opdrachtgever dient de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van
loopsheid of eventuele ziekten/beperkingen van de hond. Eventuele ziekte(n) en/of afwijkingen
dienen vooraf door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer kenbaar zijn gemaakt.
3. De opdrachtgever (indien niet direct bereikbaar) machtigt de opdrachtnemer om, in
geval van ongeval, ernstig letsel of ziekte van de hond, op kosten van de opdrachtgever een
dierenarts te consulteren. De kosten zijn dan geheel voor rekening van opdrachtgever.
Uiteraard wordt opdrachtgever zo spoedig mogelijk ingelicht.

Artikel 4 – Rechten en plichten opdrachtgever
1. Opdrachtgever is verplicht het opdrachtformulier volledig en geheel waarheidsgetrouw in te vullen.
2. Opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk jegens opdrachtnemer voor schade die
ondervonden wordt ten aanzien van het niet (ver)melden van informatie, dan wel het geven
van onjuiste informatie met betrekking tot de hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten.
3. Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat de hond aanwezig is op de afgesproken
dag(en) en tijd(en). Indien de hond niet aanwezig is bij het afhalen worden de kosten van de
afgesproken uitlaatbeurt onverminderd in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
4. Bij verhindering dient opdrachtgever zich uiterlijk 24 uur van tevoren af te melden bij de
opdrachtnemer. Afmeldingen na deze tijd en op de wandeldag zelf, worden volgens normaal tarief
berekend en dus gewoon inrekening gebracht.
5. Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat opdrachtnemer toegang heeft tot de plaats
waar de hond, waarvoor de overeenkomst is afgesloten, zich bevindt.
6. De hond moet opgenomen zijn in de W.A.- verzekering van de opdrachtgever.U blijft als
eigenaar van uw hond te allen tijde wettelijk aansprakelijk voor door uw hond aangerichte
schade aan anderen of aan eigendommen (waaronder honden) van anderen. Opdrachtnemer
kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan huis en/of inboedel van
opdrachtgever aangericht door een natte of vieze hond.
7. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat er voldoende water voor de hond aanwezig is.

Artikel 5 – Rechten en plichten opdrachtnemer
1. Opdrachtnemer zal de hond altijd met de grootst mogelijke zorg en liefde behandelen.
2. Opdrachtgever wordt (indien nodig) door opdrachtnemer op de hoogte gehouden van de
gezondheid en het gedrag van de hond ten tijde dat de hond onder toezicht van opdrachtnemer valt.
3. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om wandelingen af te zeggen of te staken,
wanneer zij haar taken niet of nauwelijks kan uitvoeren, als gevolg van slechte
weersomstandigheden, zoals sneeuw en ijs, ijzel, extreme regenval, harde wind of warmte.
4. Opdrachtnemer dient haar vervoermiddel regelmatig te inspecteren, te reinigen en te
desinfecteren.
5. De sleutel van het huis van opdrachtgever wordt door opdrachtnemer met de grootst
mogelijk zorg in bewaring gehouden en wordt alleen gebruikt voor het ophalen en thuis
brengen van de hond. Er zullen geen adresgegevens bij de sleutel worden
bewaard, alleen de naam van de hond.
6. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht tot opzegging van een wandelovereenkomst
b.v. in geval van onacceptabel gedrag van de hond.
7. Opdrachtnemer is verplicht om op de afgesproken dagen de hond uit te laten.
8. Opdrachtnemer kan niet aan de opdrachtovereenkomst gehouden worden in
geval van overmacht (bijv. ziekte). De wandeling wordt niet in rekening gebracht en
schuift door naar een volgende keer.
9. Opdrachtnemer laat tijdig weten wanneer zij met vakantie is.

Artikel 6 – Aansprakelijkheidstelling
1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door
opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door de hond. Eventuele kosten van medische
zorg en schade aan derden worden op opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is
welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers 
van de betreffende betrokken honden gedeeld.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade, ziekte, dood, ongewenste
dekkingen, aandoeningen of letsel aan de hond, voortvloeiend uit de opdracht, tenzij deze
aantoonbaar zijn opgelopen bij de uitvoering van de opdracht en te wijten zijn aan grove schuld
of opzet van opdrachtnemer. 
3. Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bijv. calamiteiten, ziekte,
autopech, persoonlijke onmisbaarheid) opdrachtnemer niet bij machte is om
uitlaatdiensten te verlenen, wordt opdrachtgever hiervan zo spoedig als mogelijk is in
kennis gesteld. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op opdrachtnemer.
4. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het weglopen van de hond.
Als dit toch gebeurt, zal opdrachtnemer vanzelfsprekend alles in het werk stellen de hond
(zo spoedig mogelijk) terug te vinden.
5. Indien opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die
de opdrachtgever lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden
genoemde verplichtingen (uitgezonderd gevallen van overmacht) blijft de schadevergoeding te
allen tijde beperkt tot het totaal van het overeengekomen uitlaatbedrag van de overeenkomst.
6. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag
der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Artikel 7 – Betalingen
1. Alle prijzen weergegeven, zijn inclusief 21% B.T.W.
2. Opdrachtnemer is verplicht om een prijsopgave/factuur te overhandigen indien
gewenst door opdrachtgever.
3. Het door de opdrachtgever te betalen bedrag dient op de eerste dag van de opdracht contant
te zijn voldaan of te zijn bijgeschreven op het bankrekeningnummer van opdrachtnemer.
4. Bij een eventueel vervroegde beeïndiging van de overeenkomst van de zijde van opdrachtgever
is opdrachtnemer gerechtigd om het totale bedrag in rekening te brengen, zonder dat
restitutie plaatsvindt.
5. Opdrachtgever ontvangt in geval van contante betaling een bewijs van betaling (kwitantie) van
de opdrachtnemer.
6. In geval van niet tijdige betaling door opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd de
opdracht op te schorten en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten vermeerderd
met de wettelijke rente vanaf de verzuimdatum aan opdrachtgever in rekening te brengen.
7. Meerrittenkaarten zijn bedoeld voor honden die regelmatig/op vaste dagen meegaan.
De geldigheid vervalt na een 3 maanden. Er vindt geen restitutie van niet opgenomen ritten plaats.

Artikel 8 – Geschillen en toepasselijk recht
1. In gevallen van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied de
opdrachtnemer is gevestigd. Dit, tenzij opdrachtgever binnen een maand nadat
opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft medegedeeld het geschil te zullen
voorleggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens
de wet bevoegde rechter. 2. Op alle opdrachtovereenkomsten is het Nederlandse
recht van toepassing.
3. Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de
nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.

Artikel 9 – Calamiteitenprotocol
Om onvoorziene omstandigheden professioneel op te kunnen lossen hanteer ik de volgende
richtlijnen bij calamiteiten:
Autopech; HUS Oldenzaal zorgt bij pech onderweg voor een passende oplossing en tevens
heeft HUS Oldenzaal in geval van pechhulp ook vervangend vervoer afgesloten.
Extreme temperaturen; HUS Oldenzaal zorgt er voor dat te allen tijde voldoende bescherming
aanwezig is voor de honden om oververhitting of onderkoeling tegen te gaan.
Bijtincident; HUS Oldenzaal weet hoe er wel of juist niet ingegrepen of gehandeld moet worden
bij een gevecht tussen honden. Verwonding of ongemak; HUS Oldenzaal kan een verwonding of
ongemak bij de hond herkennen en indien nodig eerste hulp verlenen, maar zal in ieder geval de
hondeneigenaar onmiddellijk op de hoogte stellen. 
Vermissing; HUS Oldenzaal neemt alle voorzorgmaatregelen om weglopen te
voorkomen. Wanneer dit toch voorkomt, handelt zij in het belang van alle honden volgens
een protocol.

Artikel 10 – Klachtenprocedure 
Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Maar fouten moeten wel worden opgelost.
Als u over iets ontevreden bent of als u van mening bent dat er in uw geval fouten zijn
gemaakt, dan hoor ik dan uiteraard graag van u. Ik zal mijn fouten en de gevolgen daarvan altijd
proberen op te lossen. Ik wil er ook van leren ook voor de toekomst. Daarom stel ik het zeer op
prijs als u mij hierover informeert. Graag bespreek ik samen met u in een persoonlijk
gesprek uw ontevredenheid. Meestal is er is er een simpele oplossing en die bied ik u
natuurlijk graag! Mocht het echter niet tot het gewenste resultaat leiden dan kunt u,
in geval van een klacht te wijten aan kwaliteit, zich wenden tot de SPPD (Stichting Platform
Professionele Diergedrags-deskundigen). Om uw klacht door de SPPD te laten behandelen
is het wel noodzakelijk dat HUS Oldenzaal voldoet aan de accreditatievoorwaarden van de
SPPD en zich hierbij heeft aangemeld. Een overzicht van alle bij de SPPD aangesloten
Kynologisch Instructeurs (waar HUS Oldenzaal ook onder valt) treft u aan op  
www.sppd.nl/instructeurs.html. Voor alle overige klachten kunt  u gewoon bij mij terecht.