Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
 

Artikel 1 Definities

1. Opdrachtnemer: HUS Oldenzaal, KvK:81509057
2. Opdrachtgever: Eigenaar van de hond(en)
3. Opdracht: Het uitlaten van de hond(en) van de opdrachtgever door de opdrachtnemer
4. Inschrijfformulier: Overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, waarbij de opdrachtnemer de
hond van de opdrachtgever op de afgesproken dag(en) uitlaat tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs
5. Hond: Hond(en) van de opdrachtgever welke door de opdrachtnemer uitgelaten worden
 

Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer,
tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter
alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel de opdrachtgever als de
opdrachtnemer.
2. Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te
veranderen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven, mits daarvan
schriftelijk mededeling is gedaan aan de opdrachtgever, geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in
eerdere uitgaven van deze documenten.
3. Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor om de hond op grond van atypisch of
probleemgevend gedrag te weigeren.
4. De hond dient de basis van de gehoorzaamheidscommando’s (“Hier”, “Zit”, “Af” ) te kennen en deze ook te
gehoorzamen. Tevens dient de hond sociaal te zijn in de omgang met soortgenoten en mensen.
5. De hond krijgt op de afgesproken uitlaatdag(en) een goed sluitende halsband van opdrachtnemer; hieraan is
een penning met de naam en het telefoonnummer van opdrachtnemer bevestigt.
6. Loopse teven en honden die nog geen 7 maanden oud zijn, kunnen niet mee met de groep. U kunt wel gebruik
maken van een individuele wandeling, als de planning dat toelaat.
 
 

Artikel 3 – Gezondheid

1. De hond dient ingeënt te zijn met minimaal de jaarlijkse cocktailenting alsmede inenting tegen kennelhoest.
Hiervan dient opdrachtgever een inentingsbewijs te kunnen overleggen. Deze inentingen dienen niet ouder te zijn dan een jaar. Deze inentingen dienen ieder jaar opnieuw te gebeuren. Tevens dient de hond vrij te zijn van
luizen, oormijt, teken, vlooien en wormen. In overleg kan ik zorgen voor de behandeling van uw hond waarbij u  een  keuze heeft tussen een drietal veilige middelen te weten: Nexgard (een smakelijke kauwtablet), Advantix pipet of Saresta halsband. Deze middelen worden geadviseerd door mijn eigen dierenarts.
2. De opdrachtgever dient de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van loopsheid of
eventuele ziekten/beperkingen van de hond. Eventuele ziekte(n) en/of afwijkingen dienen vooraf door de
opdrachtgever aan de opdrachtnemer kenbaar zijn gemaakt.
3. De opdrachtgever (indien niet direct bereikbaar) machtigt de opdrachtnemer om, in geval van ongeval, ernstig
letsel of ziekte van de hond, op kosten van de opdrachtgever een dierenarts te consulteren. De kosten zijn dan geheel voor rekening van opdrachtgever. Uiteraard wordt opdrachtgever zo spoedig mogelijk ingelicht.

 


Artikel 4 – Rechten en plichten opdrachtgever


1. Opdrachtgever is verplicht het opdrachtformulier volledig en geheel waarheidsgetrouw in te vullen.
2. Opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk jegens opdrachtnemer voor schade die ondervonden wordt ten
aanzien van het niet (ver)melden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking tot de
hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten.
3. Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat de hond aanwezig is op de afgesproken dag(en) en tijd(en).
Indien de hond niet aanwezig is bij het afhalen worden de kosten van de afgesproken uitlaatbeurt onverminderd
in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
4. Bij verhindering dient opdrachtgever zich uiterlijk 24 uur van tevoren af te melden bij opdrachtnemer.
Afmeldingen na deze tijd en op de wandeldag zelf, worden volgens normaal tarief berekend en dus gewoon in
rekening gebracht.
5. Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat opdrachtnemer toegang heeft tot de plaats waar de hond,    
waarvoor de overeenkomst is afgesloten, zich bevindt.
6. De hond moet opgenomen zijn in de W.A.- verzekering van de opdrachtgever.U blijft als eigenaar van uw hond
te allen tijde wettelijk aansprakelijk voor door uw hond aangerichte schade aan anderen of aan eigendommen
(waaronder honden) van anderen.
Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan huis en/of inboedel van opdrachtgever
aangericht door een natte of vieze hond.
7. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat er voldoende water voor de hond aanwezig is.
 
 

Artikel 5 – Rechten en plichten opdrachtnemer

1. Opdrachtnemer zal de hond altijd met de grootst mogelijke zorg en liefde behandelen.
2. Opdrachtgever wordt (indien nodig) door opdrachtnemer op de hoogte gehouden van de gezondheid en het
gedrag van de hond ten tijde dat de hond onder toezicht van opdrachtnemer valt.
3. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om wandelingen af te zeggen of te staken, wanneer zij haar taken
niet of nauwelijks kan uitvoeren, als gevolg van slechte weersomstandigheden, zoals sneeuw en ijs, ijzel,
extreme regenval, harde wind of warmte.
4. Opdrachtnemer dient haar vervoermiddel regelmatig te inspecteren, te reinigen en te desinfecteren.
5. De sleutel van het huis van opdrachtgever wordt door opdrachtnemer met de grootst mogelijk zorg in bewaring
gehouden en wordt alleen gebruikt voor het ophalen en thuis brengen van de hond. Er zullen geen
adresgegevens bij de sleutel worden bewaard, alleen de naam van de hond.
6. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht tot opzegging van een wandelovereenkomst b.v. in geval van
onacceptabel gedrag van de hond.
7. Opdrachtnemer is verplicht om op de afgesproken dagen de hond uit te laten.
8. Opdrachtnemer kan niet aan de opdrachtovereenkomst gehouden worden in geval van overmacht (bijv.
ziekte). De wandeling wordt niet in rekening gebracht en schuift door naar een volgende keer.
9. Opdrachtnemer laat tijdig weten wanneer zij met vakantie is.
 
 

Artikel 6 – Aansprakelijkheidstelling

1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door opdrachtnemer of derden, veroorzaakt

door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op opdrachtgever verhaald.

Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers

van de betreffende betrokken honden gedeeld.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade, ziekte, dood, ongewenste dekkingen,

aandoeningen of letsel aan de hond, voortvloeiend uit de opdracht, tenzij deze aantoonbaar zijn opgelopen bij de

uitvoering van de opdracht en te wijten zijn aan grove schuld of opzet van opdrachtnemer.

3. Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bijv. calamiteiten, ziekte, autopech, persoonlijke

onmisbaarheid) opdrachtnemer niet bij machte is om uitlaatdiensten te verlenen, wordt opdrachtgever hiervan zo

spoedig als mogelijk is in kennis gesteld. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op

opdrachtnemer.  

4. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het weglopen van de hond. Als dit toch gebeurt,

zal opdrachtnemer vanzelfsprekend alles in het werk stellen de hond (zo spoedig mogelijk) terug te vinden.

5. Indien opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die de opdrachtgever

lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde verplichtingen

(uitgezonderd gevallen van overmacht) blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot het totaal van het

overeengekomen uitlaatbedrag van de overeenkomst.

6. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn

verzekeraar in voorkomend geval.

 

 

Artikel 7 – Betalingen
1. Alle prijzen weergegeven, zijn inclusief 21% B.T.W.
2. Opdrachtnemer is verplicht om een prijsopgave/factuur te overhandigen indien gewenst door opdrachtgever.
3. Het door de opdrachtgever te betalen bedrag dient elke maand te worden voldaan via IDEAL of automatische
incasso.
4. Bij een eventueel vervroegde beeïndiging van de overeenkomst van de zijde van opdrachtgever is
opdrachtnemer gerechtigd om het totale bedrag in rekening te brengen, zonder dat restitutie plaatsvindt.
5. Opdrachtgever ontvangt in geval van contante betaling een bewijs van betaling (kwitantie) van opdrachtnemer.
6. In geval van niet tijdige betaling door opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd de opdracht op te schorten
en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de
verzuimdatum aan opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 8 – Geschillen en toepasselijk recht


1. In gevallen van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied de opdrachtnemer is
gevestigd. Dit, tenzij opdrachtgever binnen een maand nadat opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft
medegedeeld het geschil te zullen voorleggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil
door de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Op alle opdrachtovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
3. Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging
van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.

 

Maak kennis met onze roedel

Laat ons uw hond uitlaten

Een heerlijke wandeling door het bos, samen rennen en spelen of gewoon lekker snuffelen en daarna weer moe maar voldaan naar je eigen vertrouwde mandje thuis? Dat kan bij HUS Oldenzaal! Een baan of andere omstandigheden waardoor u zelf niet met uw hond kunt wandelen hoeft geen probleem meer te zijn voor u. U wilt toch ook de beste zorg voor uw trouwe viervoeter?

Bij HUS Oldenzaal wordt uw hond in een kleine groep uitgelaten. Kleinschalig met aandacht en vooral liefde voor uw hond. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de opaatjes en omaatjes. De jonge honden kunnen hun energie meer dan voldoende kwijt. De Honden Uitlaat Service Oldenzaal is er voor u!

Maak kennis met onze roedel

Laat ons uw hond uitlaten

Een heerlijke wandeling door het bos, samen rennen en spelen of gewoon lekker snuffelen en daarna weer moe maar voldaan naar je eigen vertrouwde mandje thuis? Dat kan bij HUS Oldenzaal! Een baan of andere omstandigheden waardoor u zelf niet met uw hond kunt wandelen hoeft geen probleem meer te zijn voor u. U wilt toch ook de beste zorg voor uw trouwe viervoeter?